หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้95คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้2474คน
ผู้ชมเดือนก่อน4935คน
ผู้ชมทั้งสิ้น53964คน
 
วิสัยทัศน์ (Vision) ปางมะค่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี   ***สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร***   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการในกองช่าง จำนวน 5 ราย
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด(ปางมะค่าเกมส์) ประจำปี 2561 วันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปางมะค่า
โครงการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ พ.ศ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์..สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์..DDC WATCH จับตาโรคและภัยสุขภาพ...การกลับมา...ของโรคแอนแทรกซ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดป่าวังเรือ) หมู่ที่ 23 บ้านรวมใจภักดิ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญยืน) หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลุ่มบ้านใหม่ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2 ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคีธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง และ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำแข็ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้น ขนาด 13,000 บีทียู
ประกาศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศ ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งเกาะใหญ่ 1 – แก่งเกาะใหญ่ 2 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่า)
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น