หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์82คน
ผู้ชมวันนี้247คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3660คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59464คน
 
วิสัยทัศน์ (Vision) ปางมะค่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี   ***สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร***   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (จุดไปไร่นายยอด) (ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน(ป.ป.ช.7)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ป.ป.ช.7)
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง ประกาศรายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปางมะค่า
คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า ที่ 7/2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน
คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่ที่ 16 -หมู่ที่ 17) หมู่ที่ 16 บ้านศรีเกษตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าบ้านนายบุญช่วย ถึงหน้าวัดทรัพย์ตามิ่ง) หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกเข้าลานมัน)ต่อจากเดิมไปทางลาดยาว หมู่ที่ 20 บ้านใหม่หนองน้ำแดง
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง และ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำแข็ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้น ขนาด 13,000 บีทียู
ประกาศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศ ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งเกาะใหญ่ 1 – แก่งเกาะใหญ่ 2 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่า)
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น