หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้22คน
ผู้ชมเมื่อวาน107คน
ผู้ชมเดือนนี้3372คน
ผู้ชมเดือนก่อน6098คน
ผู้ชมทั้งสิ้น92015คน
 
ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเป็นลูกศิษย์ แสดงความ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อครูและเป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมปร
               

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมวันไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม ที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้กระทำมาเป็นเวลาช้านาน  อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เด็กปฐมวัยควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณ   ด้วยการแสดงออกโดยการกราบไหว้ครู จึงได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐


อ่าน 182 ครั้ง