หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้156คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4134คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86679คน
 
ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองปางมะค่า

       ตำบลปางมะค่าเดิมพื้นที่อยู่ในการปกครองของตำบลบ่อถ้ำ ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า
      ประวัติความเป็นมาเริ่มจาก มีการสัมปทานป่าไม้โดย บริษัท ปางบุญหลง จำกัด เข้ามาชักลากไม้กองรวมกันไว้ที่ใต้ต้นมะค่าใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณวัดปางมะค่าในปัจจุบัน  และประมาณปี พ.ศ. 2518 มีครอบครัว ๆ หนึ่ง บิดาของนายอำนวย เสือสิงห์ อาศัยเส้นทางชักลากไม้ด้วยการเดินเท้าเข้ามาตักยางในบริเวณพื้นที่  จนในที่สุดจึงได้อพยพครอบครัวเข้าตั้งถิ่นฐานในพื้นที่  และมีอีกหลายครอบครัวอพยพตามเข้ามา จนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น หลายหมู่บ้าน  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2521 ได้แยกออกจากตำบลบ่อถ้ำมาตั้งเป็นตำบลปางมะค่า
     โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ
     - หมู่ที่ 1 บ้านศรีไพศาล
     - หมู่ที่ 2 บ้านโปร่งแต้
     - หมู่ที่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง
     - หมู่ที่ 4 บ้านพัดโบก
     - หมู่ที่ 5 บ้านปางมะค่า
     - หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแก้ว
     - หมู่ที่ 7 บ้านวังปลาอ้าว
     - และหมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำแดง
       โดยมีนายอำนวย เสือสิงห์ เป็นกำนันตำบลปางมะค่าคนแรก  ดำรงตำแหน่งถึงปี พ.ศ. 2532 ก็ได้เสียชีวิตลง จึงมีการเลือกตั้งกำนันตำบลปางมะค่าขึ้นมาแทนตามลำดับ  คือ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ,   นางโชติมา  วงศ์วิทยานันท์ และกำนันตำบลปางมะค่าคนปัจจุบัน คือ นายศิระ วงศ์วิทยานันท์  และเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  ตำบลปางมะค่าจึงมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกจำนวน 15 หมู่บ้าน คือ
     - หมู่ที่ 10 บ้านวังน้ำพัฒนา
     - หมู่ที่ 11  บ้านมอสมบูรณ์
     - หมู่ที่ 12  บ้านอ่างหินเพลิง
     - หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคีธรรม
     - หมู่ที่ 14 บ้านบ่อหินสามัคคี
     - หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
     - หมู่ที่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
     - หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ
     - หมู่ที่ 18 บ้านเขาพริกไทย
     - หมู่ที่ 19 บ้านศรีสมบูรณ์
     - หมู่ที่ 20 บ้านใหม่หนองน้ำแดง
     - หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย
     - หมู่ที่ 22 บ้านใหม่เขาชนกัน
     - หมู่ที่ 23 บ้านรวมใจภักดิ์
     - หมู่ที่ 24 บ้านใหม่คลองสะพานช้าง
       แยกออกจากหมู่ที่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2546 ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน หนังสืออนุมัติกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 2656 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2546
     จนปัจจุบันตำบลปางมะค่าแบ่งการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน
>>