หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์59คน
ผู้ชมวันนี้202คน
ผู้ชมเมื่อวาน151คน
ผู้ชมเดือนนี้2224คน
ผู้ชมเดือนก่อน3579คน
ผู้ชมทั้งสิ้น44365คน
 
ประวัติความเป็นมา
      ตำบลปางมะค่าเดิมพื้นที่อยู่ในการปกครองของตำบลบ่อถ้ำ ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า ประวัติความเป็นมาเริ่มจาก มีการสัมปทานป่าไม้โดย บริษัท ปางบุญหลง จำกัด เข้ามาชักลากไม้กองรวมกันไว้ที่ใต้ต้นมะค่าใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณวัดปางมะค่าในปัจจุบัน  และประมาณปี พ.ศ. 2518    มีครอบครัว ๆ หนึ่ง บิดาของนายอำนวย เสือสิงห์ อาศัยเส้นทางชักลากไม้ด้วยการเดินเท้าเข้ามาตักยางในบริเวณพื้นที่  จนในที่สุดจึงได้อพยพครอบครัวเข้าตั้งถิ่นฐานในพื้นที่  และมีอีกหลายครอบครัวอพยพตามเข้ามา จนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น หลายหมู่บ้าน  จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2521 ได้แยกออกจากตำบลบ่อถ้ำมาตั้งเป็นตำบลปางมะค่า แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านศรีไพศาล, หมู่ที่ 2 บ้านโปร่งแต้, หมู่ที่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง, หมู่ที่ 4 บ้านพัดโบก, หมู่ที่ 5 บ้านปางมะค่า, หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแก้ว,หมู่ที่ 7 บ้านวังปลาอ้าว, และหมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำแดง โดยมีนายอำนวย เสือสิงห์ เป็นกำนันตำบลปางมะค่าคนแรก  ดำรงตำแหน่งถึงปี พ.ศ. 2532 ก็ได้เสียชีวิตลง จึงมีการเลือกตั้งกำนันตำบลปางมะค่าขึ้นมาแทนตามลำดับ  คือ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ,   นางโชติมา  วงศ์วิทยานันท์ และกำนันตำบลปางมะค่าคนปัจจุบัน คือ นายศิระ วงศ์วิทยานันท์  และเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  ตำบลปางมะค่าจึงมีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกจำนวน 15 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 10 บ้านวังน้ำพัฒนา, หมู่ที่ 11  บ้านมอสมบูรณ์, หมู่ที่ 12  บ้านอ่างหินเพลิง, หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคีธรรม, หมู่ที่ 14 บ้านบ่อหินสามัคคี, หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล, หมู่ที่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา, หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ, หมู่ที่ 18 บ้านเขาพริกไทย, หมู่ที่ 19 บ้านศรีสมบูรณ์, หมู่ที่ 20 บ้านใหม่หนองน้ำแดง, หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย, หมู่ที่ 22 บ้านใหม่เขาชนกัน, หมู่ที่ 23 บ้านรวมใจภักดิ์ และหมู่บ้านสุดท้ายที่ตั้งเป็นหมู่บ้านคือ หมู่ที่ 24 บ้านใหม่คลองสะพานช้าง แยกออกจากหมู่ที่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2546 ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน หนังสืออนุมัติกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 2656 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2546 จนปัจจุบันตำบลปางมะค่าแบ่งการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน
>>