หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์451คน
ผู้ชมวันนี้644คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4622คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87167คน
 
รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปางมะค่า
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

การจัดทำแผนที่แม่บท LTAX GIS
 การจัดทำแผนที่แม่บท LTAX GIS (ต่อ)
การคัดลอกข้อมูลที่ดิน
การสำรวจข้อมูลภาคสนาม
 การบันทึกข้อมูลเจ้าของที่ดินลงในโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐
 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ผ.ท. ๔
 การจัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ผ.ท. ๕

>>