หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์28คน
ผู้ชมวันนี้165คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4143คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86688คน
 
คู่มือการให้บริการ
คู่มือประชาชนในการติดต่องานทะเบียน,คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนทั่วไป, คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎร,สาระน่ารู้ทะเบียนและบัตร,กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับบัตรฯ, คู่มือการบริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Cand)

คู่มือด้านทะเบียนราษฎร
การเกิด/การแจ้งเกิดเกินกำหนด
การตาย
บ้านและทะเบียนบ้าน
การย้ายที่อยู่
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
พรบ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่2) พ.ศ.2551

ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร

คู่มือด้านทะเบียนทั่วไป
การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
การบันทึกฐานะภริยา
การจดทะเบียนสมรส
การหย่า
การเปลี่ยนชื่อ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
พรบ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
สมาคม
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ทะเบียนอาวุธปืน
พินัยกรรม
ทะเบียนศาลเจ้า
ทะเบียนสัตว์พาหนะ
ทะเบียนมูลนิธิ
อิสลาม
การรับรองบุตร
การรับรองบุคคล
การขอ PIN CODE
ค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล

คู่มือด้านทะเบียนบัตรฯ
การทำบัตรประจำตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม
สอบถามปัญหาด้านการทะเบียน โทรศัพท์ 055-872317 ต่อ121

โทรศัพท์ 055-872317 ต่อ121
ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 055-872317 ต่อ 121
วันที่เผยแพร่ 5 มกราคม 2560
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่
>>