หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้193คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4171คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86716คน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองปางมะค่า

“  ท้องถิ่นก้าวไกล  ใส่ใจปัญหา  พัฒนาอย่างเป็นระบบ  ”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองปางมะค่า

   1. จัดให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานจัดทำแผนกับประชาชนในตำบล
   2. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์
   3. การพัฒนาระบบการทำงาน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   4. จัดให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
   5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดให้มีทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
   6. จัดให้มี  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
   7. จัดให้มีการสาธารณสุข การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
   8. การให้การสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
   9. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
   10. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   11. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   12. มีการจัดตั้งและดูแลตลาดกลางในการเกษตร
   13. จัดให้มีและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
   14.  กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
   15. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
   16. การวางและการจัดทำผังเมืองรวม
   17. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
   18. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
>>