หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้58คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้4999คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87544คน
 
ค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล
ค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล  


1. การจดทะเบียนสมรส/หย่า/รับรองบุตร/รับบุตรบุญธรรม ณ สำนักทะเบียนไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. การจดทะเบียนสมรส/รับรองบุตร นอกสำนักทะเบียนค่าธรรมเนียม 200 บาท
พร้อมด้วยยานพาหนะรับ-ส่ง
3. การจดทะเบียนสมรส/รับรองบุตร ในท้องที่ห่างไกลค่าธรรมเนียม 1 บาท
4. การเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อรองค่าธรรมเนียม 50 บาท
5. การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลค่าธรรมเนียม 100 บาท
6. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอื่นเช่น ร่วมใช้ชื่อสกุลค่าธรรมเนียม 100 บาท
7. การเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุสมรส
  -การเปลี่ยนครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือเปลี่ยนเพราะการสมรสสิ้นสุดลง
  -การเปลี่ยนครั้งต่อ ๆ ไป

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
8. การออกใบแทนหนังสือสำคัญค่าธรรมเนียม 25 บาท

>>