หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์31คน
ผู้ชมวันนี้65คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5006คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87551คน
 
ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน  

1.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก (อายุ 15 ปีบริบูรณ์หรือนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับ    คืนสัญชาติไทยหรือนับแต่วันที่ได้รับการเพิ่มชื่อ หรือนับแต่วันที่พ้นจากเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น)
ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
2.การขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ
ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม
3.การขอมีบัตร กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
4.การขอมีบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
5.การขอมีบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
6.การขอมีบัตรกรณีเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม
20 บาท
7.การขอมีบัตรกรณีย้ายที่อยู่และประสงค์จะเปลี่ยนบัตร
ค่าธรรมเนียม 
20 บาท
8.การขอตรวจสอบหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร
ค่าธรรมเนียม 20 บาท

>>