หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์40คน
ผู้ชมวันนี้147คน
ผู้ชมเมื่อวาน137คน
ผู้ชมเดือนนี้3541คน
ผู้ชมเดือนก่อน4935คน
ผู้ชมทั้งสิ้น55031คน
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง และ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
ประกาศ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำแข็ง)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้น ขนาด 13,000 บีทียู
ประกาศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศ ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งเกาะใหญ่ 1 – แก่งเกาะใหญ่ 2 และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9 โครงการ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองปางมะค่า)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน 5 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 10 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เทศบาลเมืองปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 8 (สายข้างวัด) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 16 (สายบ้านนายจำรัส) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 (บริเวณศาลาประชาคม) ตำบลปางมะค่า
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านเกาะแก้ว ตำบลปางมะค่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2559 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งเกาะใหญ่ 1 – แก่งเกาะใหญ่ 2 จำนวน 1 โครงการ และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9 โครงการ ของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบ HARDWARE/SOFTWARE ในโครงการจัดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)
ประกาศ การขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ของเทศบาลเมืองปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง HARDWARE/SOFTWARE ในโครงการจัดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น รายละเอียดแนบท้าย ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า‏
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซิล หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาอ้าว - เกาะแก้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านศรีไพรศาล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านบ่อหินสามัคคี
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2559 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมปรับปรุงสำนักงาน
ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศโครงการ ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 (สระหลวงจุดหนองน้อย)
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูน้ำ เปิด -ปิด หมู่ที่ 12
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
โครงการวางท่อระบายน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 18 บ้านเขาพริกไทย
โครงการซ่อมแซ่มหูช้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแก้ว บริเวณนานายจิตรัตน์
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองศรีธาตุ) หมู่ที่ 4
ขุดลอกสระน้ำ พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบขอบสระ หมู่ที่ 3 (จุดสระหลวงหมู่บ้าน)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

>>