หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์55คน
ผู้ชมวันนี้163คน
ผู้ชมเมื่อวาน95คน
ผู้ชมเดือนนี้3035คน
ผู้ชมเดือนก่อน3908คน
ผู้ชมทั้งสิ้น36662คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมโครงการ \"ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่างราชการ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จุดหลังบ้านนายอาเสี่ย)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 23 (สายหลักหมู่บ้าน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 งานปรับปรุงระบบประปา แบบนครหลวง จำนวน 1 ระบบ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 15 (ถังแชมเปญ จุดวัดศรีมงคล)
แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุแบบมือถือ จำนวน 5 เครื่อง
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถเข็นปูน ล้อเดียว แบบดั๊มไม่ได้)
ขอเชิญร่วมงาน LANA EXPO 2017 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา จ.เชียงใหม่
ประกาศริบหลักประกันสัญญา (ประแจคอม้า)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามากด LIKE & SHARE Facebook เพจ \"ปรองดองเป็นของประชาชน
ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (สายมอป้าตุ๊)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายวัดมอ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ต่อจากสายเดิมบ้านนายรุ่ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (สายหลังวัด)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางอยู่)
สรุปผลการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 60 (สขร.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (จุดบ้านนางเล็ก สมีเพชร)
ประกาศราคากลางวัสดุในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมลุขลักษณะโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้
ประกาศราคากลางจัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6,100 โด๊ส
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 24 (สายข้างวัด)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 (สายบ้านอดีตหัวหน้าป่าไม้วิเชียร)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 (สายทางบ้านนายสมหวัง-บ้านนายสมชาย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายผู้ใหญ่ยมต่อจากเดิม)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายวัฒนา)
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ไตรมาสที่ 2)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/7 Next »

>>