หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้21คน
ผู้ชมเมื่อวาน107คน
ผู้ชมเดือนนี้3371คน
ผู้ชมเดือนก่อน6098คน
ผู้ชมทั้งสิ้น92014คน
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และคุณลักษณะพื้นฐานตามกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด
ประกาศ การขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 229 รายการ ของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวัฒนาต่อจากเดิม หมู่ที่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๙ โครงการก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดปรากฏในแบบแปลนและเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างบรรทุกดินลูกรัง โครงการปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์สระกลางหมู่บ้าน หมู่ 19
ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 คัน
จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 5/2558
ประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ สอบราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแก้ว
ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านเขาพริกไทย
ประกาศ ประมลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๔/๒๕๕๘
สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองปางมะค่า
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
สอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3

>>