หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้172คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3585คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59389คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (สายมอป้าตุ๊)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายวัดมอ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ต่อจากสายเดิมบ้านนายรุ่ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (สายหลังวัด)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางอยู่)
สรุปผลการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 60 (สขร.)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (จุดบ้านนางเล็ก สมีเพชร)
ประกาศราคากลางวัสดุในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมลุขลักษณะโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้
ประกาศราคากลางจัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6,100 โด๊ส
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 24 (สายข้างวัด)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 (สายบ้านอดีตหัวหน้าป่าไม้วิเชียร)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 (สายทางบ้านนายสมหวัง-บ้านนายสมชาย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายผู้ใหญ่ยมต่อจากเดิม)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายวัฒนา)
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ไตรมาสที่ 2)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)
ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติกรองรับขยะขนาด 200 ลิตร)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แก่แกนำชุมชนประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “หลักสูตร การบริหารจัดการขยะในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้นั่ง)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรทัศน์)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นปูน ล้อเดียว ดั้มได้)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอุทัย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายแสน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านอ่างหินเพลิง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(Printer)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการอาคาร บ้านพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีความห่วงใยและปรารถนาดีกับผู้ขับขี่รถทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้าน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดเขาสว่างธรรม-ปรางทอง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายทางไปอ่างเก็บน้ำปรางทอง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/9 Next »

>>