หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์65คน
ผู้ชมวันนี้82คน
ผู้ชมเมื่อวาน232คน
ผู้ชมเดือนนี้3186คน
ผู้ชมเดือนก่อน3908คน
ผู้ชมทั้งสิ้น36813คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 4 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (ต่อจากถนนเดิน-ป่าแดง) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (สายหลังวัด) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบขอบสระกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
ขอเชิญเข้าร่วมส่งประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ราคากลางโครงการ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สนาม สำนักปลัด เทศบาลเมืองปางมะค่า
ราคากลางโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำนักปลัด เทศบาลเมืองปางมะค่า
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 สายหลังวัด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 23 สายโรงเรียนบ้านโปร่งแต้
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 สายทางซอย 4
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านนายอำนวย
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 สายกลุ่มบ้านใหม่
ประกาศ การรณรงค์ใส่ทรายเบท และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
ประกาศ แจ้งตวรจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายอุทัย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แนวทางการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซิล รหัสสายทาง กพ.3025 สายทางบ้านวังปลาอ้าว-บ้านเกาะแก้ว ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอศฟัลท์ติกคอนกรีต 3 ช่วง หมู่ที่ 19-6
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูน้ำเปิด – ปิด (กลุ่มบ้านใหม่) หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจจริงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจจริงงานก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านวังปลาอ้าว
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านบังแสงบ้านพักรับรองแก่งเกาะใหญ่ และศูนย์บริการท่องเที่ยว)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูน้ำ เปิด - ปิด หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านใหม่)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านวังปลาอ้าว
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มหูช้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนานายจิตรัตน์)

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/7 Next »

>>