หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้174คน
ผู้ชมเมื่อวาน190คน
ผู้ชมเดือนนี้3587คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น59391คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 2 ต่อจากเดิม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านผู้ใหญ่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายคลองกรวด (บ้านนายโก๊ะ)
ประกาศราคากลางโครงปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง-เพดานโหว่ และ ความพิการบนใบหน้า วันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำแดง (งวดที่ 2 ) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่าและการเปิดบริการงานทะเบียนราษฎร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายสี่แยก)
ประกาศราคากลาง โครงการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังน้ำแข็ง)
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องหลักประกันสัญญา
โครงการ "เรารักตับ" ครั้งที่ 18
ประกาศ เรื่องจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่าและการเปิดบริการงานทะเบียนราษฎร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยนช์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลงเกษตรกรรม)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การรับมรดกการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การรับมรดกการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องแจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านอ่างหินเพลิง ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเก้าอี้ขาชุบโครเมียมมีคาดขาด้านข้างและโต๊ะพับหน้าเหล็กขาชุมโครเมียม
รายงานแบบแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการ “ปางมะค่า รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” (การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเขียนเรียนความ และการประกวดเขียนคำขวัญ)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งเกาะใหญ่1 – แก่งเกาะใหญ่ 2 จำนวน 1 โครงการ และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20
ขอประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านลุกผา
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2559
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่องการเรียกประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 259 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/9 Next »

>>