หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้360คน
ผู้ชมเมื่อวาน213คน
ผู้ชมเดือนนี้4994คน
ผู้ชมเดือนก่อน4314คน
ผู้ชมทั้งสิ้น60798คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 259 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำแดง (ครั้งที่ 2)
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 9
ประกาศเทศบาลเมืองปางมะค่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
ประกาศ การเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
แจ้งโทรศัพท์สำนักงานไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายทางซอย 4 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายกลุ่มบ้านใหม่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 4 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (ต่อจากถนนเดิน-ป่าแดง) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (สายหลังวัด) ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบขอบสระกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
ขอเชิญเข้าร่วมส่งประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
ราคากลางโครงการ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สนาม สำนักปลัด เทศบาลเมืองปางมะค่า
ราคากลางโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำนักปลัด เทศบาลเมืองปางมะค่า
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 สายหลังวัด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 23 สายโรงเรียนบ้านโปร่งแต้
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 สายทางซอย 4
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านนายอำนวย
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 สายกลุ่มบ้านใหม่
ประกาศ การรณรงค์ใส่ทรายเบท และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/9 Next »

>>