หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์41คน
ผู้ชมวันนี้44คน
ผู้ชมเมื่อวาน232คน
ผู้ชมเดือนนี้3148คน
ผู้ชมเดือนก่อน3908คน
ผู้ชมทั้งสิ้น36775คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างก่อสรา้งโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.17
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ (วันศุกร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559 เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองศรีธาตุ) หมู่ 4
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขอบสระ หมู่ที่ 3
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำประปาภูเขา
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหูช้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณคลองแม่วงก์)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมาย ฯ โดยชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ฯ ประจำพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า
หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยรถโมบาย
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 229 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
แจ้งตรวจการจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT ชนิด Multiple Box หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ แก้ไขตำแหน่งในประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองปางมะค่า รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
เปิดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท/เดือน
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านบ่อหิน
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางแยก ทล 1112- บ้านเขาพริกไทย
ประกาศ สอบราคาโครงการสอบราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา และผู้ใช้นำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหย

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/7 Next »

>>