หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้62คน
ผู้ชมเมื่อวาน126คน
ผู้ชมเดือนนี้5003คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87548คน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลเมืองปางมะค่า
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจจริงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจจริงงานก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศ บัญชีรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ประกาศแจ้งตรวจการจ้างโครงการระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านวังปลาอ้าว
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านบังแสงบ้านพักรับรองแก่งเกาะใหญ่ และศูนย์บริการท่องเที่ยว)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูน้ำ เปิด - ปิด หมู่ที่ 15 (กลุ่มบ้านใหม่)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านวังปลาอ้าว
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปางมะค่า ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซ่มหูช้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณนานายจิตรัตน์)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างก่อสรา้งโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.17
ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ (วันศุกร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559 เทศบาลเมืองปางมะค่า
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองศรีธาตุ) หมู่ 4
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขอบสระ หมู่ที่ 3
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำประปาภูเขา
ประกาศ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหูช้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณคลองแม่วงก์)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมาย ฯ โดยชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ฯ ประจำพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า
หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยรถโมบาย
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 229 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
แจ้งตรวจการจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม BOX CULVERT ชนิด Multiple Box หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี ปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/10 Next »

>>