หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์453คน
ผู้ชมวันนี้647คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4625คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87170คน
 
สมาชิกสภาเทศบาล
นายณรงค์ฤทธิ์ ปัทมาลี
ประธานสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
  
นายจำรัส บุญสอง
รองประธานสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
  
  
นางสาวมณฑาทิพย์ แจ่มไทย
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า
  
นายบุญทัน ทองทา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 1
นายปาน เจริญรส
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 1
นายพงษ์ณารินทร์ ต่วนชะเอม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 1
นายฉวี สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 1
นายวีระ พันนุ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 1
นางสีไพร สุเพ็ญภาค
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 2
นางบังอร แตงกวา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 2
นายเหลื่อม แสงเดือน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 2
นายเรวัฒน์ ปล่องทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 2
นายสมหวัง ดวงแสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 2
นายไพฑูรย์ หาญนอก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 3
นายเฮ้า จุ้ยกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 3
นางนงนุช แว่นนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 3
นายปิยะ น่วมภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 3
นายจิตรัตน์ เกษกำจร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า เขต 3