หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์69คน
ผู้ชมวันนี้149คน
ผู้ชมเมื่อวาน81คน
ผู้ชมเดือนนี้2200คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28805คน
 
สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
นางวิชดา สังเกตุ
ปลัดเทศบาล
นายดุสิต ชูโตศรี
รองปลัดเทศบาล
นางสาวกัญญลักษณ์ สิทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายเยี่ยม โพอ้น
นิติกร
นายสุจินต์ ช่างตีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชดา แก้วสิริพณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวชนิชา รัชตวรโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนังงานธุการ
นางสาวเพ็ญนภา ใจใส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวปิ่นหยก เป้กระทง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายชาติชาย เอี่ยมเวช
พนักงานขับรถยนต์
นายจตุพร ด้วงอ่ำ
พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)
นางทิพย์ ศรีแก้ว
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ เรืองรักษา
นักการภารโรง
นางสาวสายพิณ โพคทรัพย์
คนงานประจำแก่งเกาะใหญ่
นางสาวธัญนันท์ ขาวทุ่ง
คนงานประจำแก่งเกาะใหญ่
นายสัมพันธ์ โพคทรัพย์
คนงานประจำแก่งเกาะใหญ่
นายตี๋ แสนเฮียง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำแก่งเกาะใหญ่