หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้178คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4156คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86701คน
 
สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
นางวิชดา สังเกตุ
ปลัดเทศบาล
นายดุสิต ชูโตศรี
รองปลัดเทศบาล
นางสาวกัญญลักษณ์ สิทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายเยี่ยม โพอ้น
นิติกร
นายสุจินต์ ช่างตีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชดา แก้วสิริพณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวเพ็ญนภา ใจใส
คนงานทั่วไป
นางสาวปิ่นหยก เป้กระทง
คนงานทั่วไป
นางสาวอนิสา เวินขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาติชาย เอี่ยมเวช
พนักงานขับรถยนต์
นางทิพย์ ศรีแก้ว
คนงานทั่วไป
นางสาวเกศินี เถาวัลย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสายพิณ โพคทรัพย์
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญนันท์ ขาวทุ่ง
คนงานทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ งามคณะ
คนงานทั่วไป
นายตี๋ แสนเฮียง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำแก่งเกาะใหญ่
นายสัมพันธ์ โพคทรัพย์
คนงานประจำแก่งเกาะใหญ่
นายสุรเดช พลที
คนงานประจำแก่งเกาะใหญ่
นายสนาม พะสะภาค
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่งเกาะใหญ่ 1
นายสมศักดิ์ เรืองรักษา
นักการภารโรง
นายนิรันต์ พรหมจันทร์
คนสวน