หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์71คน
ผู้ชมวันนี้153คน
ผู้ชมเมื่อวาน81คน
ผู้ชมเดือนนี้2204คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28809คน
 
กองคลัง
นางกัลยา ยานานนท์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นางสาวสุวัฒนา บุญหนุน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปพิชญา ใยบัว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวรุ่งนภา เปรมจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางไข่มุก ศรีหะไกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกฤษณา บัววรศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวชวารินทร์ ประสิทธิเขตกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวกรรณิการ์ มือขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวศศิกาญฎาช์ ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวพรพรรณ ใจคะจัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายวุฒิชัย คีรีศรีจรัส
พนักงานจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล